Výrok rozhodnutia :

Pafko Roman

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-008-213 k č.sp.: 100-000-008-213

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ukladá samostatnému finančnému agentovi: Ing. Roman Pafko, r. č. xxxxxx/xxxx, Alstrova 4, 831 06 Bratislava podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní pokutu 500 eur (slovom: päťsto eur) za porušenie:
a) § 18 ods. 3 písm. b) v spojení s § 18 ods. 11 prvou vetou, § 21 ods. 7 a § 22 ods. 2 treťou vetou zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že nezabezpečil nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania, keďže ako samostatný finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, nesplnil povinnosť absolvovať najmenej každé štyri roky overenie odbornej spôsobilosti úspešným vykonaním odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia a po uplynutí tejto lehoty, v čase od 10.12.2015 do 12.8.2016 nespĺňal požiadavku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti,
b) § 36 ods. 8 prvej vety zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že nepredložil Národnej banke Slovenska do 31.3.2016 výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31.12.2015.