Výrok rozhodnutia :

Crystal Call, a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-301-583 k č.sp.: NBS1-000-063-222

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti Crystal Call, a. s., so sídlom Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO: 35 880 805 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.: ODT-7695/2011 zo dňa 8. júla 2011, ktoré bolo zmenené rozhodnutím
č.: ODT-9843/2016-1 zo dňa 16. augusta 2016 tak, že ho rozširuje o sektor starobného dôchodkového sporenia.