Výrok rozhodnutia :

STREDA EURO s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-288-499 k č.sp.: NBS1-000-060-668

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 40 zákona č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e devízovú licenciu č. 800 694 spoločnosti STREDA EURO s.r.o., so sídlom Masarykova 337/30, 984 01 Lučenec, IČO: 53 514 173, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 40377/S na obchodovanie s devízovými hodnotami podľa § 6 zákona č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
Devízová licencia oprávňuje jej držiteľa vykonávať obchody s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti.
Devízová licencia sa udeľuje na dobu neurčitú.
Držiteľ devízovej licencie je povinný Národnej banke Slovenska oznámiť zriadenie alebo zrušenie každej prevádzky najneskôr v deň jej zriadenia alebo zrušenia, oznámiť ukončenie zmenárenskej činnosti a odovzdať úradne osvedčenú kópiu oznámenia o zániku živnostenského oprávnenia na vykonávanie zmenárenskej činnosti do desiatich dní odo dňa jeho doručenia spoločnosti.