Výrok rozhodnutia :

365.bank, a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-316-595 k č.sp.: NBS1-000-066-310

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje
spoločnosti 365.bank, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 340 890, LEI: 315700PLTAXHBHZP5J02 podľa ustanovenia článku 23 (1) v spojení s článkom 20 (2) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu,
a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona o cenných papieroch Dodatok č. 1 k základnému prospektu zo dňa 16. novembra 2021 vzťahujúci sa k prospektu cenného papiera vypracovanému ako základný prospekt dňa 12. októbra 2021 podľa ustanovení článku 8 nariadenia o prospekte pre veľkoobchodné nemajetkové cenné papiere (v originálnom anglickom znení: Notes) spoločnosti 365.bank, a. s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 340 890, LEI: 315700PLTAXHBHZP5J02 vydávané podľa práva Spolkovej republiky Nemecko v rámci programu vydávania dlhových cenných papierov, ktorých nesplatená menovitá hodnota v žiadnom okamihu nepresiahne 1 500 000 000 eur, schválenému rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.sp.: NBS1-000-065-054, č.z: 100-000-310-415 zo dňa 18. októbra 2021.