Výrok rozhodnutia : UniCredit Bank Slovakia a. s.

Číslo rozhodnutia : ODB-13506/2012

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom") udeľuje UniCredit Bank Slovakia, a.s., so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, IČO: 00 681 709 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 92 ods. 9 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie informácií chránených bankovým tajomstvom spoločnosti UniCredit Bank Czech Republic, a.s., so sídlom Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 Michle, Česká republika, IČO: 649 48 242.