Výrok rozhodnutia :

Sandberg Capital, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-209-808 k č.sp.: NBS1-000-044-825

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní správcovskej spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 47 255 277 na voľbu osoby – Mgr. Martina Skraka, dátum narodenia xxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxx – navrhovanej za člena dozornej rady správcovskej spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a.s. Podľa ustanovenia § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti Sandberg Capital, správ. spol., a.s. na voľbu člena dozornej rady lehotu 6 mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.