Výrok rozhodnutia :

Penta Funding Public II, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-173-431 k č.sp.: NBS1-000-037-999

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Penta Funding Public II, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 255 677 podľa ustanovenia § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera zo dňa 30.5.2019 vypracovaný ako jeden dokument pre dlhopisy spoločnosti Penta Funding Public II, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 255 677 s názvom „Dlhopis Penta Public VII/2019“ s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4000015343, v najvyššej sume menovitých hodnôt dlhopisov 7 000 000 eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1000 eur, s pevnou úrokovou sadzbou 3,75 % p.a., s dátumom vydania dňa 20.6.2019 a so splatnosťou dňa 20.6.2022. Prospekt cenného papiera zo dňa 30.5.2019 je prílohou tohto rozhodnutia.