Výrok rozhodnutia :

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-188-562 k č.sp.: NBS1-000-188-562

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 podľa § 125c ods. 2 a s § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch v znení platnom do 20.7.2019 v spojení s Článkom 46(3) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES Dodatok č. 1 k základnému prospektu zo dňa 21.8.2019 vzťahujúci sa k prospektu cenného papiera vypracovanému ako základný prospekt dňa 18.2.2019 pre investičné certifikáty spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 vydávané v rámci ponukového programu vydávania investičných certifikátov v celkovom objeme 250 000 000 eur, schválenému rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.z.: 100-000-154-495 k č.sp.: NBS1-000-034-012 zo dňa 20.2.2019. Dodatok č. 1 k základnému prospektu zo dňa 21.8.2019 je prílohou tohto rozhodnutia.