Výrok rozhodnutia :

Home Credit Slovakia, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-228-530 k č.sp.: NBS1-000-048-967

Bratislava, 28. apríla 2020
č. z.: 100-000-228-530
k č. sp.: NBS1-000-048-967

R O Z H O D N U T I E

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
u d e ľ u j e
spoločnosti Payment Institution NFD a. s.,
so sídlom Popradská 17/670 , 064 01 Stará Ľubovňa,
IČO: 46 847 162,

predchádzajúci súhlas
podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vymenovanie Ing. Rastislava Chomjaka, za člena dozornej rady platobnej inštitúcie.