Výrok rozhodnutia :

AXA, d.s.s, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-009-457 k č.sp.: NBS1-000-003-020

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa ustanovenia § 113 ods. 1 zákona
č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas
podľa ustanovenia § 52 ods. 1 písm. c) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti AXA d.s.s., a.s., so sídlom Kolárska č. 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 903 821 na ustanovenie osoby – Ing. Roman Kobyda, narodený dňa xxxxxxxx, trvalý pobyt Ľanová 17, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika - za zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly spoločnosti AXA d.s.s., a.s.