Výrok rozhodnutia :

AUTO BV s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-290-135 k č.sp.: NBS1-000-055-629

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu
a finančnej stability (ďalej „Národná banka Slovenska“ alebo „útvar dohľadu“), príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade “)
ukladá podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi, spoločnosti AUTO BV s.r.o., so sídlom Levická cesta 4, Tlmače 935 21, IČO: 44 793 901 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24785/N (ďalej ako „spoločnosť AUTO BV“ alebo „účastník konania“) pokutu vo výške 600 eur (slovom: šesťsto eur) za nedostatok zistený dohľadom na diaľku v činnosti spoločnosti AUTO BV, a to za:
porušenie § 36 ods. 8 prvá veta zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s § 4 ods. 1 a 2 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16/2018 o predkladaní výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazov o vykonávaní finančného poradenstva (ďalej len „opatrenie NBS“) tým, že spoločnosť AUTO BV nepredložila Národnej banke Slovenska
- štvrťročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 30.06.2019, za obdobie od 01.04.2019 do 30.06.2019, a to do dvoch mesiacov od skončenia tohto štvrťroka,
- štvrťročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 30.09.2019, za obdobie od 01.07.2019 do 30.09.2019, a to do dvoch mesiacov od skončenia tohto štvrťroka,
- štvrťročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31.12.2019, za obdobie od 01.10.2019 do 31.12.2019, a to do dvoch mesiacov od skončenia tohto štvrťroka a
- ročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania podľa stavu k 31.12.2019, za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019, a to do troch mesiacov od skončenia roku 2019.

Spoločnosť AUTO BV je povinná zaplatiť pokutu do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet Úradu vládneho auditu vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: SK25 8180 0000 0070 0055 0741, variabilný symbol: 44 793 901 konštantný symbol: 0558.