Výrok rozhodnutia :

STABILITA, d.d.s., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-008-025 k č.sp.: NBS1-000-003-121

Banková rada Národnej banky Slovenska ako druhostupňový orgán príslušný podľa § 32 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej spravidla len „zákon o dohľade nad finančným trhom“ alebo „zákon o dohľade“) v konaní podľa tretej časti (§ 12 až § 34) zákona o dohľade nad finančným trhom o rozklade z 14. 12. 2016, ktorý v zákonom stanovenej lehote podala spoločnosť STABILITA, d. d. s., a. s., [IČO: 36718556; sídlo: Bačíkova 5, 040 01 Košice], proti prvostupňovému rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom sp. č. NBS1-000-003-121, č. z. 100-000-008-025 zo dňa 24. 11. 2016, ktorým spoločnosti STABILITA, d. d. s., a. s. bolo podľa § 71 ods. 1 písm. a) zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej spravidla len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení“) uložené opatrenie na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov, a to do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia opraviť a predložiť výkazy a hlásenia týkajúce sa čistej hodnoty majetku fondu Stabilita príspevkový d. d. f., STABILITA, d. d. s., a. s., ktoré boli predložené NBS za obdobie od 14. 12. 2015 do 12. 4. 2016 tak, aby dotknuté výkazy a hlásenia boli úplné, aktuálne, správne, pravdivé a preukázateľné a písomne informovať Národnú banku Slovenska do 10 pracovných dní od uplynutia uvedenej 30 dňovej lehoty o splnení tohto opatrenia a zároveň podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení bola spoločnosti STABILITA, d. d. s., a. s., uložená pokuta vo výške 40 000 eur (slovom: štyridsaťtisíc eur) za nedostatky zistené dohľadom na diaľku v činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti STABILITA, d. d. s., a. s., [IČO:36718556; sídlo: Bačíkova 5, 040 01 Košice], a to za porušenie ustanovenia § 34 ods. 2 písm. c) v spojení s § 47 ods. 6 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení tým, že spoločnosť STABILITA, d. d. s., a. s., [IČO:36718556; sídlo: Bačíkova 5, 040 01 Košice], nekonala pri správe fondu Stabilita príspevkový d. d. f., STABILITA, d. d. s., a. s., ktorý spravuje s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok a v záujme ich ochrany, keď pri výpočte oceňovania majetku fondu Stabilita príspevkový d. d. f., STABILITA, d. d. s., a. s., ku dňu 14. 12. 2015 nezaevidovala predaj 500 ks podielových listov ISIN LU0625186423 fondu HB REAVIS REAL ESTATE SICAV-SIF, na základe čoho v období od 14. 12. 2015 do 12. 4. 2016 nesprávne vypočítavala čistú hodnotu majetku fondu Stabilita príspevkový d. d. f., STABILITA, d. d. s., a. s. a aktuálnu hodnotu doplnkovej dôchodkovej jednotky takto rozhodla: Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 32 ods. 2 zákona o dohľade m e n í prvostupňové rozhodnutie Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom sp. č. NBS1-000-003-121, č. z. 100-000-008-025 zo dňa 24. 11. 2016 tak, že:
I. Národná banka Slovenska doplnkovej dôchodkovej spoločnosti STABILITA, d. d. s., a. s. Bačíkova 5, 040 01 Košice, IČO: 36718556 ukladá opatrenie na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov podľa § 71 ods. 1 písm. a) zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a to do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia opraviť a predložiť výkazy a hlásenia týkajúce sa čistej hodnoty majetku fondu Stabilita príspevkový d. d. f., STABILITA, d. d. s., a. s., konkrétne:
- Výkaz o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (MIS) 13-12 podľa ustanovenia § 67 ods. 6 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení v spojení s opatrením Národnej banky Slovenska č. 31/2015 o poskytovaní informácií o stave majetku v doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré boli predložené za obdobie od 14.12.2015 do 12.4.2016,
- Výkaz o čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde Dfo (DI) 14-98 podľa ustanovenia § 47 ods. 6 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení v spojení s opatrením Národnej banky Slovenska č. 30/2015 o poskytovaní informácií o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré boli predložené za obdobie od 14.12.2015 do 12.4.2016, tak, aby dotknuté výkazy a hlásenia boli úplné, aktuálne, správne, pravdivé a preukázateľné a písomne informovať NBS do 10 pracovných dní od uplynutia uvedenej 30 dňovej lehoty o splnení tohto opatrenia a zároveň
II. podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení ukladá spoločnosti STABILITA, d. d. s., a. s., [IČO:36718556; sídlo: Bačíkova 5, 040 01 Košice], pokutu 20 000 eur (slovom: dvadsaťtisíc eur) za porušenie ustanovenia § 34 ods. 2 písm. c) v spojení s § 47 ods. 6 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení tým, že spoločnosť STABILITA, d. d. s., a. s., [IČO:36718556; sídlo: Bačíkova 5, 040 01 Košice] nekonala pri správe fondu Stabilita príspevkový d. d. f., STABILITA, d. d. s., a. s., ktorý spravuje s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v najlepšom záujme účastníkov a poberateľov dávok a v záujme ich ochrany, keď pri výpočte oceňovania majetku fondu Stabilita príspevkový d. d. f., STABILITA, d. d. s., a. s. ku dňu 14. 12. 2015 nezaevidovala predaj 500 ks podielových listov ISIN LU0625186423 fondu HB REAVIS REAL ESTATE SICAV-SIF, na základe čoho v období od 14. 12. 2015 do 12. 4. 2016 nesprávne vypočítavala čistú hodnotu majetku fondu Stabilita príspevkový d. d. f., STABILITA, d. d. s., a. s. a aktuálnu hodnotu doplnkovej dôchodkovej jednotky, pričom Banková rada Národnej banky Slovenska rozkladu spoločnosti STABILITA, d. d. s., a. s., [IČO:36718556; sídlo: Bačíkova 5, 040 01 Košice] zo dňa 14. 12. 2016 v časti zníženia pokuty vyhovuje a v ostatnej časti rozklad z a m i e t a.