Výrok rozhodnutia :

IAD Investments, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-213-962 k č.sp.: NBS1-000-044-730

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Optimal Balanced, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Podľa ustanovenia § 174 ods. 5 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Optimal Balanced, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. – v článku D bodoch 1 až 11 a dopĺňa sa nový bod 12; v článku E bode 3 písm. f); v článku J bode 4. Návrh štatútu podielového fondu s názvom Optimal Balanced, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. v úplnom znení
zo dňa 26. novembra 2019 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
Podľa ustanovenia § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a. s. na zmenu štatútu podielového fondu s názvom Optimal Balanced, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. lehotu tri mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.