Výrok rozhodnutia : Toyota Financial Services Slovakia s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-160-359 k č.sp.: NBS1-000-035-439

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  udeľuje spoločnosti Toyota Financial Services Slovakia s.r.o., so sídlom Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 915 404, predchádzajúci súhlas podľa § 20d ods. 1 písm. e) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvýšenie základného imania veriteľa o 6 000 000 eur, t. j. zo sumy vo výške 2 987 453 eur na sumu vo výške 8 987 453 eur novým peňažným vkladom jediného spoločníka, spoločnosťou TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) PLC, Yem Tree Bottom Road, Great Burgh, Burgh Heath, Epsom, Surrey, KT18 5UZ, Veľká Británia, číslo registrácie 02299961. Národná banka Slovenska podľa § 20d ods. 6 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas, lehotu šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.