Výrok rozhodnutia :

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-184-471 k č.sp.: NBS1-000-039-810


Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968 na zmenu štatútu podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., SmartFund o.p.f. Podľa ustanovenia § 174 ods. 5 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., SmartFund o.p.f. v článku 5. bod 5.9. v tretej a štvrtej vete, článku 6. bod 6.6. a článku 18. body 18.4. a 18.5. Návrh štatútu podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., SmartFund o.p.f. v úplnom znení zo dňa 11. júna 2019 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Podľa ustanovenia § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a. s. na zmenu štatútu podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., SmartFund o.p.f. lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.