Výrok rozhodnutia : Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z.:100-000-187-592 k č.sp.: NBS1-000-040-500

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje  Prima banke Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Petra Nováka za člena predstavenstva a ustanovenie do funkcie vedúceho zamestnanca.