Výrok rozhodnutia :

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-7451/2014-2

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa § 28a ods. 1 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“) povolenie na spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov správcovskej spoločnosti s obchodným menom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 (ďalej len „správcovská spoločnosť AM SLSP“) na základe žiadosti podanej dňa 11. júna 2014. Predmetom činnosti správcovskej spoločnosti AM SLSP je podľa § 27 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov. Spravovaním alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov sa podľa § 27 ods. 4 zákona o kolektívnom investovaní rozumie riadenie investícií majetku alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu a riadenie rizík súvisiacich s týmito investíciami. Ďalšími činnosťami, ktoré správcovská spoločnosť AM SLSP môže podľa § 27 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní dodatočne vykonávať v rámci spravovania alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu, sú:
a) administrácia, ktorou sa rozumejú činnosti podľa § 27 ods. 2 písm. b) zákona o kolektívnom investovaní vo vzťahu k alternatívnym investičným fondom a zahraničným alternatívnym investičným fondom,
b) distribúcia cenných papierov a majetkových účastí alternatívnych investičných fondov a zahraničných alternatívnych investičných fondov,
c) činnosti súvisiace s aktívami alternatívneho investičného fondu a zahraničného alternatívneho investičného fondu, a to služby nevyhnutné na splnenie povinností pri správe majetku alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu, správa zariadení, činnosti správy nehnuteľností, poradenstvo podnikom o kapitálovej štruktúre, priemyselnej stratégii a súvisiacich otázkach, poradenstvo a služby týkajúce sa zlúčení a kúpy podnikov a iné služby spojené so správou alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu a spoločností a iných aktív, do ktorých tento fond investoval.
Zároveň môže správcovská spoločnosť AM SLSP, okrem činností uvedených v § 27 ods. 4 a 5 zákona o kolektívnom investovaní, poskytovať v zmysle § 27 ods. 6 písm. d) zákona o kolektívnom investovaní službu prijatie a postúpenie pokynov týkajúcich sa finančných nástrojov uvedených v § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“). Toto rozhodnutie je rozhodnutím, ktoré sa predpokladá v Smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010. Funkciu člena predstavenstva správcovskej spoločnosti AM SLSP môžu vykonávať tieto osoby: Mgr. Dušan Svitek, trvale bytom SNP 37/2192, 900 28 Ivánka pri Dunaji, dátum narodenia xx.yy.zzzz, RNDr. Roman Vlček, trvale bytom Pečnianska 1203/33, 851 01 Bratislava, dátum narodenia xx.yy.zzzz a Adrianus Josephus Antonius Janmaat, trvale bytom Sonnbergstrasse 101/2, 2380 Perchtoldsdorf, Rakúska republika, dátum narodenia xx.yy.zzzz. Funkciu člena dozornej rady správcovskej spoločnosti AM SLSP môžu vykonávať tieto osoby: Mag. Heinz Bednar, trvale bytom Linzer Straße 415/11, 1140 Viedeň, Rakúska republika, dátum narodenia xx.yy.zzzz, Günther Mandl, trvale bytom Neulinggasse 34-36/1/5, 1030 Viedeň, Rakúska republika, dátum narodenia xx.yy.zzzz, Christian Schön, trvale bytom Wolfsbergen 52, 2102 Hagenbrunn, Rakúska republika, dátum narodenia xx.yy.zzzz a Thomas Schaufler, trvale bytom Marktplatz 3, 3385 Markersdorf, dátum narodenia xx.yy.zzzz. Funkciu prokuristu správcovskej spoločnosti AM SLSP môžu vykonávať tieto osoby: Ing. Karin Uličná, trvale bytom Kovácsova 341/86, 851 10 Bratislava, dátum narodenia xx.yy.zzzz a Ing. Zlatica Rajčoková, trvale bytom Horná 447/23, 010 03 Žilina-Budatín, dátum narodenia xx.yy.zzzz.