Výrok rozhodnutia : Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9691/2013-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155  podľa § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch :

1. Opis cenných papierov zo dňa 16.8.2013 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy  s názvom „Hypotekárne záložné listy VÚB, a.s., 76" s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120009101 séria 01, v celkovej sume menovitých hodnôt hypotekárnych záložných listov 3.090.000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 10.000,- EUR, s dátumom vydania emisie dňa 22.4.2013 a so splatnosťou dňa 22.4.2018,

2. Súhrnný dokument zo dňa 16.8.2013 ktoré budú po zverejnení spolu s Registračným dokumentom, schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska číslo ODT-6846/2013-1 zo dňa 24.6.2013, tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov. 

Opis cenných papierov zo dňa 16.8.2013  a Súhrnný dokument zo dňa 16.8.2013  sú prílohou tohto rozhodnutia.