Výrok rozhodnutia : NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000- 287-688 k č.sp.: NBS1-000- 060-360

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení"), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovení § 1 ods. 2, § 1 ods. 3 písm. a) v spojení s ustanoveniami § 5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1 a 2 a § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom"), udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. g) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981 (ďalej len „účastník konania") na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.", v rámci ktorej sa mení v článku V znenie bodu 3. a v článku XIV znenie bodu 4., v znení ako je uvedené v návrhu štatútu dôchodkového fondu s názvom „Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.." doručenom Národnej banke Slovenska dňa 28. apríla 2021, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, a to na základe žiadosti účastníka konania o udelenie predchádzajúceho súhlasu zo dňa 26. apríla 2021 č. záznamu 100-000-285-056.
Národná banka Slovenska podľa ustanovenia § 52 ods. 12 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje účastníkovi konania na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, lehotu 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

statut_DF_Harmonia_Zmiesany_negarantovany_NNDSS.pdf [.pdf, 511.8 kB]

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/statut_DF_Harmonia_Zmiesany_negarantovany_NNDSS.pdf