Výrok rozhodnutia :

UNIQA d.d.s., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-301-856 k č.sp.: NBS1-000-060-403

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa (ďalej len „Národná banka Slovenska“) ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 1 ods. 2, § 1 ods. 3 písm. a) v spojení s § 5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1 a 2 a § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“) udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. a) zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení spoločnosti UNIQA pojišťovna, a.s., so sídlom Evropská 136/810, 16012, IČO: 492 40 480, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka 2012 (ďalej len „účastník konania“ alebo „žiadateľ“) na nadobudnutie kvalifikovanej účasti formou priameho podielu vo výške 100 % na základnom imaní a na hlasovacích právach v spoločnosti UNIQA d.d.s., a.s. so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 35 977 540 (ďalej len „UNIQA d.d.s., a.s.“) a na to, aby sa UNIQA d.d.s., a.s. stala dcérskou spoločnosťou účastníka konania v jednej operácii priamo, a to na základe žiadosti účastníka konania o udelenie predchádzajúceho súhlasu zo dňa 31. marca 2021 č. záznamu 100-000-281-101.
Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 8 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje účastníkovi konania na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, lehotu dvanásť mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.