Výrok rozhodnutia :

CEE Real Estate Group s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-254-206 k č.sp.: NBs1-000-048-225

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“)
I. ukladá podľa § 202 ods. 1 písm. e) v spojení s § 202 ods. 3 zákona č. 203/2011 Z. z.
o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní), spoločnosti CEE Real Estate Group s.r.o., so sídlom Gorkého 5, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 773 074 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 132947/B, pokutu vo výške 20.000 eur (slovom dvadsaťtisíc eur) za porušenie § 31a ods. 1 a ods. 5 v spojení s § 31b ods. 1 a § 28a ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní tým, že na území Slovenskej republiky v období najneskôr od augusta 2019 neoprávnene vykonávala činnosť kolektívneho investovania tak, že bez zápisu v registri správcov alternatívnych investičných fondov v zmysle § 31b zákona o kolektívnom investovaní alebo bez udeleného povolenia Národnej banky Slovenska na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov v zmysle § 28a zákona o kolektívnom investovaní ponúkala za účelom zhromažďovania peňažných prostriedkov prostredníctvom verejnej ponuky v zmysle § 3 písm. a) zákona o kolektívnom investovaní tretím osobám ako investorom, možnosť investovať do aktivít spoločnosti Šírava development, s.r.o., so sídlom Gorkého 5, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, IČO: 52 112 985 a následne na základe uzavretých zmluvných vzťahov, zhromaždené peňažné prostriedky v celkovej výške 365 000,- eur investovala v súlade so stanovenou investičnou politikou do projektu Šírava Park Boulevard, Glamping & Apartments.
Spoločnosť CEE Real Estate Group s.r.o. je povinná zaplatiť pokutu do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet Úradu vládneho auditu vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: SK25 8180 0000 0070 0055 0741, konštantný symbol 0558, variabilný symbol 51773074;
a zároveň súbežne
II. nariaďuje podľa § 202 ods. 1 písm. j) v spojení s § 202 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti CEE Real Estate Group s.r.o., a to za porušenie povinnosti v oblasti kolektívneho investovania uvedenej v I. časti výroku tohto rozhodnutia, skončiť nepovolenú činnosť kolektívneho investovania, ktorá spočíva v uzavieraní zmluvných vzťahov, dojednaných na základe verejnej ponuky v zmysle § 3 písm. a) zákona o kolektívnom investovaní, ktoré smerujú k získavaniu a zhromažďovaniu finančných prostriedkov od tretích osôb, za účelom ich následného investovania do aktivít spoločnosti Šírava development, s.r.o. v rámci projektu Šírava Park, Boulevard Glamping & Apartments.