Výrok rozhodnutia :

Penta Funding Public, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-022-970 k č.sp.: NBS1-000-007-208

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Penta Funding Public, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 45 971 421 podľa § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera zo dňa 8.2.2017 vypracovaný ako jeden dokument pre dlhopisy spoločnosti Penta Funding Public, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 45 971 421 s názvom „Dlhopisy Penta Public 35“, s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120012626, v najvyššej sume menovitých hodnôt dlhopisov 7 000 000 eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1 000 eur, s dátumom vydania dňa 20.3.2017 a so splatnosťou dňa 20.9.2018.
Prospekt cenného papiera zo dňa 8.2.2017 je prílohou tohto rozhodnutia.