Výrok rozhodnutia :

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-229-636 k č.sp.: NBS1-000-049-447

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 podľa ustanovenia článku 23 (1) v spojení s článkom 20 (2) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona o cenných papieroch
Dodatok č. 2 k základnému prospektu zo dňa 4.5.2020 vzťahujúci sa k prospektu cenného papiera vypracovanému ako základný prospekt dňa 20.11.2019 pre dlhopisy spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 vydávané v rámci ponukového programu vydávania dlhových cenných papierov v celkovom objeme 5 000 000 000 eur, schválenému rozhodnutím Národnej banky Slovenska č.z: 100-000-204-599 k č.sp.: NBS1-000-043-977 zo dňa 26.11.2019.
Dodatok č. 2 k základnému prospektu zo dňa 4.5.2020 je prílohou tohto rozhodnutia.