Výrok rozhodnutia : Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-158-991 k č. sp.: NBS1-000-032-402

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o., so sídlom Tuhovská 29, 831 06 Bratislava, IČO: 35 728 116, predchádzajúci súhlas podľa § 20d ods. 1 písm. e) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvýšenie základného imania veriteľa o 14 067,582818 eur, t. j. zo sumy vo výške 11 285 932,417182 eur na sumu vo výške 11 300 000 eur novými peňažnými vkladmi jej spoločníkov, Daimler AG, so sídlom Mercedesstr. 137, 703 27 Stuttgart, Spolková republika Nemecko, číslo zápisu v Obchodnom registri úradného súdu v Stuttgarte: HRB 19360,  s podielom na základom imaní vo výške 75 % a spoločníka Motor-Car Wiesenthal & Co., spol. s r. o., so sídlom Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, IČO: 35 828 153, s podielom na základnom imaní vo výške 25 %, a to v pomere zodpovedajúcom ich doterajším peňažným vkladom. Národná banka Slovenska podľa § 20d ods. 6 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas, lehotu šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.