Výrok rozhodnutia :

Payout, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-290-291 k č.sp.: NBS1-000-058-571

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Payout, s.r.o., so sídlom Juraja Slottu 2718/4, 010 01 Žilina, IČO: 50 487 787, podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predchádzajúci súhlas na ustanovenie Mgr. Tomáša Csémiho, za vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly platobnej inštitúcie.