Výrok rozhodnutia :

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-008-032 k č.sp.: NBS1-000-003-122

Banková rada Národnej banky Slovenska ako druhostupňový orgán príslušný podľa § 32 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej spravidla len „zákon o dohľade nad finančným trhom“ alebo „zákon o dohľade“) v konaní podľa tretej časti (§ 12 až § 34) zákona o dohľade nad finančným trhom o rozklade z 13. 12. 2016, ktorý v zákonom stanovenej lehote podala spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a. s., [IČO:00151653; sídlo: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava], proti prvostupňovému rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom sp. č. NBS1-000-003-122, č. z. 100-000-008-032 zo dňa 24. 11. 2016, ktorým tejto spoločnosti ako depozitárovi doplnkového dôchodkového fondu Stabilita príspevkový d. d. f., STABILITA, d. d. s., a. s. bola podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej spravidla len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení“) uložená pokuta vo výške 40 000 eur (slovom: štyridsaťtisíc eur) za nedostatky zistené dohľadom na diaľku v činnosti spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a. s., ako depozitára doplnkového dôchodkového fondu Stabilita príspevkový d. d. f., STABILITA, d. d. s., a. s., a to za porušenie ustanovenia § 56c ods. 2 písm. b) a f) zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení tým, že Slovenská sporiteľňa, a. s. ako depozitár doplnkového dôchodkového fondu Stabilita príspevkový d. d. f., STABILITA, d. d. s., a. s., pri výkone svojej činnosti kontrolou nezistila nesprávne vypočítanie čistej hodnoty majetku fondu Stabilita príspevkový d. d. f., STABILITA, d. d. s., a. s. a nesprávne vypočítanie aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky v období od 14. 12. 2015 do 12. 4. 2016 takto rozhodla: Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 32 ods. 2 zákona o dohľade m e n í prvostupňové rozhodnutie Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom sp. č. NBS1-000-003-122, č. z. 100-000-008-032 zo dňa 24. 11. 2016 tak, že Národná banka Slovenska podľa § 71 ods. 1 písm. n) zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení ukladá spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a. s., [IČO:00151653; sídlo: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava] pokutu 20 000 eur (slovom: dvadsaťtisíc eur) za porušenie ustanovenia § 56c ods. 2 písm. b) a f) zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení tým, že Slovenská sporiteľňa, a. s. ako depozitár doplnkového dôchodkového fondu Stabilita príspevkový d. d. f., STABILITA, d. d. s., a. s., pri výkone svojej kontrolnej činnosti nezistila nesprávne vypočítanie čistej hodnoty majetku fondu Stabilita príspevkový d. d. f., STABILITA, d. d. s., a. s. a nesprávne vypočítanie aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky v období od 14. 12. 2015 do 12. 4. 2016, pričom Banková rada Národnej banky Slovenska zároveň rozkladu spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a. s., [IČO:00151653; sídlo: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava] zo dňa 13. 12. 2016 v časti zníženia pokuty vyhovuje.