Výrok rozhodnutia :

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-215-991 k č.sp.: NBS1-000-045-902

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
udeľuje Prima banke Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvolenie Ing. Jana Rolla za člena predstavenstva.