Výrok rozhodnutia : Diners Club CS, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z. 100-000-064-371 k č.sp. NBS1-000-016-146

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje Diners Club CS, s.r.o. so sídlom Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO: 35 757 086,  (ďalej len „účastník konania" alebo „platobná inštitúcia"), predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách") na voľbu p. Mariye Lerch za člena dozornej rady platobnej inštitúcie.