Výrok rozhodnutia :

AXA d.d.s., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-266-801 k č.sp.: NBS1-000-056-346

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z.
o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení“), ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 1 ods. 2, § 1 ods. 3 písm. a) v spojení s § 5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1 a 2 a § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas
podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení spoločnosti AXA d.d.s., a.s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 977 540, na voľbu osoby – Robert Constantin Gauci, dátum narodenia XXXX, trvalý pobyt XXXX, štátna príslušnosť XXXX, navrhovanej za člena dozornej rady doplnkovej dôchodkovej spoločnosti AXA d.d.s., a.s. (ďalej len „účastník konania“), a to na základe žiadosti účastníka konania doručenej Národnej banke Slovenska dňa
9. decembra 2020 č. z.: 100-000-264-140.

Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 8 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje účastníkovi konania na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, lehotu 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.