Výrok rozhodnutia : NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-314-089 k č.sp.:NBS1-000-065-138

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení"), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa (ďalej len „Národná banka Slovenska") ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 1 ods. 2,
§ 1 ods. 3 písm. a) v spojení s § 5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1 a 2 a § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom")udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. g) zákona o starobnom dôchodkovom sporení spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 35 902 981 (ďalej len „účastník konania"), na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „Index Euro - Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s." (ďalej len „štatút"), v rámci ktorej sa mení názov štatútu vrátane jeho preambuly, v článku I sa mení bod 1 a dopĺňa sa nový bod 3, pričom doposiaľ označované body 3, 4 a 5 sa označujú ako body 4, 5 a 6, v článku V sa menia body 1 až 5 a dopĺňajú sa nové body označované ako body 6 až 13, v článku VI sa menia body 1, 2 a 3 a za bod 6 tohto článku sa dopĺňa nový bod 7, pričom doposiaľ označovaný bod 7 sa mení a označuje sa ako bod 8, v článku XIV sa mení bod 4 a mení sa aj obsah Prílohy č. 1 s označením „Zoznam iných finančných indexov s uvedením jeho názvu, skráteného označenia a obchodného mena tvorcu tohto indexu:" predmetného štatútu v znení, ako je uvedené v návrhu úplného znenia štatútu dôchodkového fondu s názvom „Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s." doručenom Národnej banke Slovenska dňa 29. októbra 2021, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, a to na základe žiadosti účastníka konania o udelenie predchádzajúceho súhlasu zo dňa 22. septembra 2021 č. záznamu 100-000-306-440.

Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 12 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje účastníkovi konania na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, lehotu 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Štatút dôchodkového fondu s názvom "Rešpekt - Akciový negarantovaný ESG dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s."

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/Statut-rešpekt_NNDSS.pdf