Výrok rozhodnutia :

Československá obchodná banka, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-202-544 k č.sp.: NBS1-000-036-065

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oslobodzuje spoločnosť Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, ako poskytovateľa platobných služieb spravujúceho účet rozhodnutého pre vyhradené rozhranie od povinnosti zaviesť mechanizmus pre prípad nepredvídaných udalostí podľa článku 33 ods. 6 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/389 z 27. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy.