Výrok rozhodnutia :

Payment Institution NFD, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-259-291 k č.sp.: NBS1-000-054-341

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e spoločnosti Payment Institution NFD a. s., so sídlom Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa IČO: 46 847 162, predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vymenovanie Ing. Kataríny Košalkovej za člena štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie.