Výrok rozhodnutia :

Diners Club CS, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-251-348 k č.sp.: NBS1-000-052-983

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

u d e ľ u j e


spoločnosti Diners Club CS, s.r.o.,
so sídlom Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava,
IČO: 35 757 086,


predchádzajúci súhlas


podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na ustanovenie Ing. Nory Dzuriakovej za vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly platobnej inštitúcie.