Výrok rozhodnutia :

Credit Forex s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-214-418 k č.sp.: NBS1-000-044-905

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z.
o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“) m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti Credit Forex, s. r. o., so sídlom Kammerhofská 191/16, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 45 892 458 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-12797-1/2010 zo dňa 2. novembra 2010, ktoré bolo zmenené rozhodnutím č. ODT-7826/2016-1 zo dňa 15. júla 2016 tak, že ho zužuje o sektor poistenia alebo zaistenia.