Výrok rozhodnutia :

Across Wealth Management, o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-12482/2014-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 70 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 763 388 na zmenu sídla obchodníka s cennými papiermi a to z doterajšieho sídla Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, na nové sídlo Zochova 3, 811 03 Bratislava.