Výrok rozhodnutia :

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-191-426 k č.sp.: NBS1-000-039-452

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 121 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 povolenie na vytvorenie verejného špeciálneho fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ERSTE Realitná Renta, o.p.f. Verejný špeciálny fond Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., ERSTE Realitná Renta, o.p.f. (ďalej len „fond AM SLSP Realitná Renta“) je špeciálnym fondom nehnuteľností, má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu AM SLSP Realitná Renta je Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.
Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu v zmysle ustanovenia § 121 ods. 11 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní schvaľuje štatút fondu AM SLSP Realitná Renta v znení zo dňa 04. septembra 2019. Štatút fondu AM SLSP Realitná Renta tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Štatút fondu AM SLSP Realitná Renta je súčasťou predajného prospektu fondu AM SLSP Realitná Renta.