Výrok rozhodnutia :

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-017-421 k č.sp.: NBS1-000-005-795

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272 predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Podľa ustanovenia § 174 ods. 5 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. v článku D) v bode 5 v písm. b); v článku D), v ktorom sa vkladá nový bod 12 a v článku K) v bodoch 3 a 10. Návrh štatútu podielového fondu s názvom VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. v úplnom znení zo dňa 7. apríla 2017 s obsahovými aj formálnymi zmenami je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Podľa ustanovenia § 163 ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. na zmenu štatútu podielového fondu s názvom VÚB AM DYNAMICKÉ PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.