Výrok rozhodnutia : Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9622/2013-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 podľa § 124 ods. 2  zákona o cenných papieroch v spojení s § 125 ods. 2  zákona o cenných papieroch :
1. Opis cenných papierov zo dňa 21.8.2013 vypracovaný pre hypotekárne záložné listy  s názvom „HZL Slovenská sporiteľňa, a. s. FIX8 2019" s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120009457 séria 01, v najvyššej sume menovitých hodnôt hypotekárnych záložných listov 7.000.000,- EUR, s menovitou hodnotou jedného hypotekárneho záložného listu 1.000,- EUR, s dátumom vydania emisie dňa 23.9.2013 a so splatnosťou dňa 23.9.2019,
2. Súhrnný dokument zo dňa 21.8.2013, ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 7.5.2013, schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-5197/2013-1 zo dňa 15.5.2013 budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt cenného papiera, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov.

Opis cenných papierov zo dňa 21.8.2013  a Súhrnný dokument zo dňa 21.8.2013  sú prílohou tohto rozhodnutia.