Výrok rozhodnutia : AXA d.d.s., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-265-759 k č.sp.: NBS1-000-055-679

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení"), ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 1 ods. 2, § 1 ods. 3 písm. a) v spojení s § 5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1 a 2 a § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení spoločnosti AXA d.d.s., a.s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 977 540 (ďalej len „účastník konania") na zmenu štatútu doplnkového dôchodkového fondu s názvom „Príspevkový doplnkový dôchodkový fond AXA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f." (ďalej len „štatút"), v rámci ktorej sa mení v názve štatútu obchodné meno účastníka konania a veta pred článkom I predmetného štatútu, v článku I sa mení odsek 1, mení sa číslovanie odsekov 3 a 4 doposiaľ označovaných ako odseky 4 a 5 a zároveň sa menia odseky 3 a 4 predmetného článku, v článku II sa menia odseky 1 až 5, v článku III sa menia odseky 2 až 5, v článku IV sa menia odseky 1 a 4, v článku V sa menia odseky 1 a 8, 12 a 15, v článku VI sa menia odseky 1 až 3 a odseky 5 až 13, v článku VII sa mení odsek 1, 4, 7 a 9, v článku VIII sa menia odseky 1 až 6, mení sa článok IX vrátane názvu prílohy č. 1 štatútu v znení, ako je uvedené v návrhu úplného znenia štatútu doplnkového dôchodkového fondu s názvom „Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f." zo dňa 14. decembra 2020, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, a to na základe žiadosti účastníka konania doručenej Národnej banke Slovenska dňa 23. novembra 2020 č. sp.: NBS1-000-055-679.

Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 8 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje účastníkovi konania na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, lehotu 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

axa_dds_prispevkovy_doplnkovy_df122020.pdf [.pdf, 2816.6 kB]

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ODP_rozhodnutia/axa_dds_prispevkovy_doplnkovy_df122020.pdf