Výrok rozhodnutia :

ASPECT s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-174-157 k č.sp.: NBS1-000-037-337

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona
č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti ASPECT, s.r.o., so sídlom Štúrova 1, 010 01 Žilina, IČO: 31 621 228 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-2686/2007-PLP zo dňa 28. septembra 2007 a zmenené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-6075/2013-1 z dňa 18. júla 2013 tak, že ho zužuje o sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.