Výrok rozhodnutia : Československá obchodná banka, a.s.

Číslo rozhodnutia : NBS1-000-030-869

Banková rada Národnej banky Slovenska ako druhostupňový orgán príslušný podľa § 32 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej spravidla len „zákon o dohľade nad finančným trhom" alebo „zákon o dohľade") uskutočnila druhostupňové konanie podľa tretej časti (§ 12 až § 34a) zákona o dohľade nad finančným trhom o rozklade zo dňa 21. 3. 2018, ktorý v zákonnej lehote podala spoločnosť Československá obchodná banka, a.s. [IČO: 36854140; sídlo: Žižkova 11, 811 02 Bratislava 1], proti prvostupňovému rozhodnutiu Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom sp. č. NBS1-000-006-558, č. z. 100-000-091-528 zo dňa 2. 3. 2018 (ďalej tiež len „prvostupňové rozhodnutie"), ktorým spoločnosti Československá obchodná banka, a.s. bola - podľa ustanovení § 35f ods. 1 písm. a) v spojení s § 35h ods. 1 a 3 zákona o dohľade nad finančným trhom - uložená pokuta 14 000 eur (slovom: štrnásťtisíc eur), a to za porušenia povinností (nedostatky) v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, ktoré sú uvedené a podrobne vymedzené vo výroku prvostupňového rozhodnutia a ktorými boli porušené ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v rozhodnom znení a zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozhodnom znení účinnom v čase vzniku porušení (nedostatkov) v činnosti spoločnosti Československá obchodná banka, a.s. Pritom Banková rada Národnej banky Slovenska ako príslušný druhostupňový orgán v druhostupňovom konaní o podanom rozklade takto rozhodla:

Banková rada Národnej banky Slovenska podľa § 32 ods. 2 zákona o dohľade nad finančným trhom prvostupňové rozhodnutie Národnej banky Slovenska, útvaru dohľadu nad finančným trhom sp. č. NBS1-000-006-558, č. z. 100-000-091-528 zo dňa 2. 3. 2018 mení takto:

„Národná banka Slovenska - podľa ustanovení § 35f ods. 1 písm. a) v spojení s § 35h ods. 1 a 3 zákona o dohľade nad finančným trhom (zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) - účastníčke konania, ktorou je spoločnosť Československá obchodná banka, a.s. [IČO: 36854140; sídlo: Žižkova 11, 811 02 Bratislava 1; ďalej tiež len „Československá obchodná banka", „dohliadaný subjekt" alebo „účastníčka konania"], ukladá pokutu v sume 8 000 eur (slovom: osemtisíc eur) za porušenia povinností (nedostatky) v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov, ktorých sa táto účastníčka konania dopustila v dňoch 18. 2. 2016, 7. 3. 2016 a 8. 3. 2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou v pobočkách účastníčky konania na základe vydaného poverenia č. OFS-1707/2016 zo dňa 15. 2. 2016 v spojení s poverením č. OFS-2422/2016 zo dňa 7. 3. 2016, a to tým, že

I. účastníčka konania porušila ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) v spojení s § 7 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len „zákon o ochrane spotrebiteľov" alebo „zákon č. 250/2007 Z. z.") v rozhodnom znení [teda v znení účinnom v čase vzniku porušení (nedostatkov)], a to viacerými použitiami nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom, ktorého sa účastníčka konania dopustila

1.1. dňa 18. 2. 2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou vykonávaného členkou dohliadacieho tímu orgánu dohľadu (XXXX XXXXX) v pobočke účastníčky konania, ktorá sa nachádza na ulici Račianska 21, 831 02 Bratislava, keď účastníčka konania spotrebiteľovi (členke dohliadacieho tímu) poskytla nepravdivú podstatnú informáciu o dostupnosti platobného účtu so základnými funkciami podľa ustanovenia § 27d zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len „zákon o bankách" alebo „zákon č. 483/2001 Z. z.") v rozhodnom znení tým, že účastníčka konania uviedla, že v súvislosti so zriadením platobného účtu so základnými funkciami je základnou podmienkou príjem spotrebiteľa, ktorý nesmie byť vyšší ako 400 eur mesačne a ročne nesmie presiahnuť 5 600 eur, pričom § 27d zákona o bankách v rozhodnom znení takúto podmienku tvrdenú účastníčkou konania neustanovil, čím táto obchodná praktika podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľov v rozhodnom znení mohla zapríčiniť, že by sa priemerný spotrebiteľ v dôsledku poskytnutia takejto nepravdivej informácie rozhodol nepožiadať účastníčku konania (prípadne ani inú banku alebo pobočku zahraničnej banky) o zriadenie platobného účtu so základnými funkciami, keďže by sa mylne domnieval, že nespĺňa podmienky na jeho zriadenie;

1.2. dňa 7. 3. 2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou vykonávaného členkou dohliadacieho tímu orgánu dohľadu (XXXX XXXXX) v pobočke účastníčky konania, ktorá sa nachádza na ulici Dolná 12, 974 01 Banská Bystrica, keď účastníčka konania spotrebiteľovi (členke dohliadacieho tímu) poskytla nejasným spôsobom podstatnú informáciu o podmienke pre poskytnutie základného bankového produktu podľa ustanovenia § 27c ods. 1 písm. d) zákona o bankách v rozhodnom znení, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje na to, aby urobil rozhodnutie o obchodnej transakcii a to tým, že účastníčka konania uviedla, že príjem spotrebiteľa musí byť menší ako 400 eur, pričom však neuviedla, že pre splnenie podmienky podľa ustanovenia § 27c ods. 1 písm. d) zákona o bankách v rozhodnom znení muselo ísť o čistý mesačný príjem, ktorý je spotrebiteľ povinný preukázať banke ku dňu podania žiadosti o poskytnutie základného bankového produktu, čím táto obchodná praktika podľa § 8 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľov v rozhodnom znení mohla zapríčiniť, že by sa priemerný spotrebiteľ v dôsledku poskytnutia takejto nejasnej informácie rozhodol nepožiadať účastníčku konania (prípadne ani inú banku alebo pobočku zahraničnej banky) o poskytnutie základného bankového produktu.

II. účastníčka konania porušila ustanovenia § 27c ods. 16 zákona o bankách v rozhodnom znení, ktorého sa účastníčka konania dopustila dňa 7. 3. 2016 v čase konania dohľadu na mieste pod utajenou identitou vykonávaného členkou dohliadacieho tímu orgánu dohľadu (XXXX XXXXX) v pobočke účastníčky konania, ktorá sa nachádza na ulici Dolná 12, 974 01 Banská Bystrica, keď účastníčka konania neposkytla spotrebiteľovi (členke dohliadacieho tímu) na základe jej žiadosti informácie v listinnej podobe alebo na trvanlivom médiu v rozsahu údajov podľa ustanovení § 27c ods. 17 písm. a) a d) zákona o bankách;

Účastníčka konania (Československá obchodná banka, a.s.) je povinná uloženú pokutu v sume 8 000 eur, ktorej výnos je príjmom štátneho rozpočtu SR, zaplatiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na príslušný účet Úradu vládneho auditu vedený v Štátnej pokladnici. Zároveň Banková rada Národnej banky Slovenska rozklad zo dňa 21. 3. 2018, ktorý podala Československá obchodná banka, a.s. [IČO: 36854140; sídlo: Žižkova 11, 811 02 Bratislava] proti prvostupňovému rozhodnutiu NBS, útvaru dohľadu nad finančným trhom sp. č. NBS1-000-006-558, č. z. 100-000-091-528 zo dňa 2. 3. 2018, vo zvyšku zamieta.

Znenie celého výroku a odôvodnenia rozhodnutia je v prílohe.
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/OFSrozhodnutia/NBS1-000-030-869.pdf

Výrok rozhodnutia v I. stupni.
https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/OFSrozhodnutia/NBS1-000-006-558.pdf