Výrok rozhodnutia :

QNT SK, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-202-665 k č.sp.: NBS1-000-043-082

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom“) m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti QNT SK, s.r.o., so sídlom Masarykova 2, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto, IČO: 44 575 513 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore kapitálového trhu, v sektore prijímania vkladov, v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov a v sektore doplnkového dôchodkového sporenia udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-17526-1/2008 zo dňa 4. decembra 2008, ktoré bolo zmenené rozhodnutím č. OPK-3244-1/2010 zo dňa 26. marca 2010 tak, že ho zužuje o sektor prijímania vkladov a o sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.