Výrok rozhodnutia :

MOL Nyrt.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-187-997 k č.sp.: NBS1-000-040-885

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u d e ľ u j e predchádzajúci súhlas
podľa ustanovenia § 118i ods. 4 zákona o cenných papieroch navrhovateľovi spoločnosti MOL Nyrt., so sídlom Október huszonharmadika utca 18, H-1117 Budapešť, Maďarsko, IČO: 01-10-041683, na uplatnenie práva výkupu akcií emisií ISIN CS0009004452, SK1120001369, SK1120005949 emitenta, cieľovej spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 322 832. Navrhovateľovi spoločnosti MOL Nyrt. vzniklo právo výkupu akcií emitenta SLOVNAFT, a.s., dňa 19. júla 2019 a je oprávnený uplatniť právo výkupu akcií podľa ustanovenia § 118i ods. 5 zákona o cenných papieroch najneskôr do 19. októbra 2019, kedy toto právo na uplatnenie výkupu akcií zanikne.