Výrok rozhodnutia :

QuantOn Solutions, o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9619/2016-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení podľa ustanovenia § 59 ods. 4 zákona o cenných papieroch povolenie na poskytovanie investičných služieb udelené spoločnosti QuantOn Solutions, o.c.p., a.s., so sídlom Rajská 7, 811 08 Bratislava, IČO: 50 387 308 rozhodnutím č. ODT-13906/2015-1 zo dňa 30. mája 2016 tak, že povolenie na poskytovanie investičných služieb
- zužuje o investičné služby a investičné činnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1. písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov a o investičné služby a investičné činnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1. písm. b) zákona o cenných papieroch t.j. vykonanie pokynu klienta na jeho účet; v poskytovaní vedľajšej služby podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. g) zákona o cenných papieroch vypúšťa služby a činnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch,
- rozširuje o vedľajšiu službu podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek.
Obchodník s cennými papiermi QuantOn Solutions, o.c.p., a.s. je oprávnený poskytovať investičné služby a investičné činnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), h) a i) zákona o cenných papieroch a poskytovať vedľajšie služby podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. a), c), d), e) a g) zákona o cenných papieroch:
1. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom
- prevoditeľné cenné papiere,
- nástroje peňažného trhu,
- cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania,
- opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
- opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
- opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,
- derivátové nástroje na presun úverového rizika,
- finančné rozdielové zmluvy;
2. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy finančných prostriedkov a finančných zábezpek,
3. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku;
4. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb;
5. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi;
6. služby a činnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch, t.j. riadenie portfólia, týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch, t.j. opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty a podľa ustanovenia § 5 ods. 1
písm. f) zákona o cenných papieroch, t.j. opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty.