Výrok rozhodnutia :

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-189-247 k č.sp.: NBS1-000-041-133

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951 podľa ustanovenia článku 20 (2) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera v znení predloženom Národnej banke Slovenska dňa 26. augusta 2019 vypracovaný ako základný prospekt podľa ustanovení článku 8 nariadenia o prospekte pre kryté dlhopisy spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951 vydávané v rámci ponukového programu dlhových cenných papierov (krytých dlhopisov) v celkovom objeme 1 500 000 000 eur. Prospekt cenného papiera zo dňa 26. augusta 2019 je prílohou tohto rozhodnutia.