Výrok rozhodnutia :

CS Apparel Group a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-251-951 k č.sp.: NBS1-000-053-812

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti CS Apparel Group a.s., so sídlom U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 16200 Praha 6, Česká republika, IČ: 082 61 512 podľa ustanovenia článku 20 (2) a (3) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona o cenných papieroch prospekt zo dňa 7. septembra 2020 vypracovaný ako jeden dokument vo formáte rastového prospektu EÚ podľa ustanovení článku 15 nariadenia o prospekte pre dlhopisy spoločnosti CS Apparel Group a.s., so sídlom U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 16200 Praha 6, Česká republika, IČ: 082 61 512 s názvom Dlhopis CSAG 1 v predpokladanej sume menovitých hodnôt dlhopisov do 10 000 000 eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 100 eur, s identifikačným kódom ISIN SK4000016135 , s výnosom stanoveným rozdielom medzi emisným kurzom a menovitou hodnotou dlhopisov, s dňom vydania 1. októbra 2019 a so splatnosťou 1. októbra 2024. Prospekt zo dňa 7. septembra 2020 je prílohou tohto rozhodnutia.