Výrok rozhodnutia :

Martinec Jozef

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-173-051 k č.sp.: NBS1-000-037-384

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov fyzickej osobe Jozef Martinec, xxxxxxxxxxxxxxx, povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektoroch poistenia alebo zaistenia a poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-8493/2014-1 zo dňa 27. augusta 2014 tak, že ho zužuje o sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov. Fyzická osoba Jozef Martinec,xxxxxxxxxxxxxxx, je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.