Výrok rozhodnutia : Friendly Finance Slovakia s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-017-736 k č.sp.: NBS1-000-005-520

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o dohľade")  udeľuje spoločnosti Friendly Finance Slovakia s. r. o., IČO: 47 243 368, so sídlom: Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto,  zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 115950/B (ďalej len „účastník konania") podľa § 20d ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch") predchádzajúci súhlas na vymenovanie pani Izabely Anny Tobiasz, narodenej xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Leona Berensona 12a m.10, Varšava, Poľsko, štátna príslušnosť: Poľská republika, za členku dozornej rady účastníka konania. Národná banka Slovenska podľa § 20d ods. 6 zákona o spotrebiteľských úveroch určuje veriteľovi na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas lehotu tri mesiace od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ak v určenej lehote nebude vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas, uplynutím tejto lehoty predchádzajúci súhlas zaniká.