Výrok rozhodnutia :

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-274-524 k č.sp.: NBS1-000-057-643

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 84 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 povolenie na vytvorenie štandardného fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Fond zodpovedného investovania, o.p.f.. Štandardný fond s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Fond zodpovedného investovania, o.p.f. (ďalej len „podielový fond AMSLSP FZI“) má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom podielového fondu AMSLSP FZI je Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. Národná banka Slovenska, úsek dohľadu a finančnej stability podľa ustanovenia § 85 ods. 1 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní schvaľuje štatút podielového fondu AMSLSP FZI zo dňa 4. decembra 2020. Štatút podielového fondu AMSLSP FZI v znení zo dňa 4. decembra 2020 tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Štatút podielového fondu AMSLSP FZI je súčasťou predajného prospektu podielového fondu AMSLSP FZI.