Výrok rozhodnutia : Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-2271/2013-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona   č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004    Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. udeľuje spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3,   811 06 Bratislava, IČO: 35 742 968  (ďalej len „správcovská spoločnosť TAM, správ. spol., a.s.") podľa § 163 ods. 1 písm. q) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zlúčenie podielového fondu s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Private V3 o.p.f. (ďalej len „zanikajúci fond") s podielovým fondom s názvom Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., StrategicFund o.p.f. (ďalej len „nástupnícky fond") spravovaný správcovskou spoločnosťou TAM, správ. spol., a.s. Depozitárom zanikajúceho fondu a nástupníckeho fondu je spoločnosť Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3,  811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930. II. schvaľuje podľa § 180 ods. 10 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní zmenu štatútu  nástupníckeho fondu v znení zo dňa 15.12.2013. Štatút nástupníckeho fondu tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti TAM, správ. spol., a.s. na zlúčenie zanikajúceho fondu s nástupníckym fondom lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.